Longa B.V.
Van Cleeffstraat 4-6
3113 AK Schiedam
010 - 426 00 88

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van Longa.

 

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Longa B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.      De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Longa B.V. ter zake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.

1.2.      Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Offertes

2.1.      De offertes, prijscouranten, prijzen en voorraadopgaven van Longa B.V. zijn immer geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten, technische opgaven en dergelijke in prospectie en dergelijke zijn immer geheel vrijblijvend en binden ons niet.

2.2.      Toezending van aanbiedingen en/of brochures en/of documentatie en/of tekeningen en/of modellen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet levering c.q. niet acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden.

2.3.      Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1.      Opdrachten gelden eerst als door Longa B.V. aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.

3.2.      Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten, of tussenpersoon binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3.      In geval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij zullen de reeds tot dan toe gemaakt kosten doorberekend worden.

Artikel 4: Annulering

4.1.

Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.

4.2.

Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert worden annuleringskosten in

rekening gebracht, onverminderd het recht van Longa B.V. op redelijke

schadevergoeding inclusief compensering van de gederfde winst, dit behoudens de

gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.

4.3.

Indien de wederpartij de order niettemin annuleert is hij bovendien  gehouden:

-   tot het betalen van het reeds gepresteerde;

-ons te vrijwaren tegen vorderingen van deren als gevolg van annulering van de

order.

4.4.      Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte en dergelijke goederen worden niet door ons teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 5: Prijzen

5.1.      Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van Longa B.V. onder voorbehoud van prijswijziging.

5.2.      Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

-        Gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijke orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

-        Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

-        Exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden

opgelegd, rechten en andere belastingen.

5.3.      In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Betaling

6.1.      tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Longa B.V. aangewezen bank- of girorekening, binnen dertig dagen na factuurdatum. De op onze bank- of girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

6.2.      Wij behouden ons het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

6.3.      Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de voor hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

6.4.      In gevallen dat de wederpartij:

a)     In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoekt tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

 

b)    Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

 

c)     Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet aankomt;

 

d)    Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

 

e)     Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

Is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijk tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.

Artikel 7: Rente en kosten

7.1.      Indien de betalingtermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Longa B.V. gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 2% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

7.2.      Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigd bedrag, met een minimum van €250,- en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij deze kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 8: Levering

8.1.      Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Longa B.V. is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

8.2.      Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

8.3.      Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijk termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door de wederpartij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.

8.4.      Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan ons te worden gemeld.

8.5.      De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien wij een vooruitbetaling hebben bedongen,begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door ons is ontvangen.

8.6.      Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten.

Artikel 9: Transport en risico

9.1.      De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen andere aanwijzing door de wederpartij aan Longa B.V. is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

9.2.      Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 10: Reclames

10.1.    Alle reclames dienen uiterlijk acht dagen na levering schriftelijk bij Longa B.V. te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

10.2.    De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

10.3.    Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen acht dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.

10.4.    Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.

10.5.    De kwaliteit van goederen en daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.

10.6.    Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt:

-       Zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijk termijn de overeengekomen prestatie te leveren;

-       Schort dit de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame afgewikkeld is.

Artikel 11: Garantie

11.1.    Tenzij Longa B.V. zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.

11.2.    De garantie geldt niet indien:

-       De fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

-       De wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit, zoals onder meer de verplichting ten aanzien van inspectie en reclame.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1.    De eigendom van de goederen gaat eerst over op de wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Longa B.V. als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van ons aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

12.2.    Onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom overgaat op wederpartij of enige derde, al dan niet tot zekerheid, rust op ieder goed een pandrecht dat blijft liggen totdat alle vorderingen van ons op wederpartij hierbij een onherroepelijke volmacht aan ons voor het opstellen van akten of het verrichten van enige rechtshandeling tot vestiging van een dergelijk pandrecht.

12.3.    In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 13: niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

13.1.    Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Longa B.V. en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeerd geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overkomst bemoeilijken of uitsluiten.

13.2.    In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zijn dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen: zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

13.3.    Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1.    Behoudens de aansprakelijkheid van Longa B.V. krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 11 genoemde garantieverplichting. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde of gerepareerde goederen, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.

14.2.    Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

14.3.    Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van door ons geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct het gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van ons en wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Longa B.V. en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing

Artikel 16: Geschillen

16.1.    Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van Longa B.V., bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen één maand, nadat wij ons schriftelijk jegens wederpartij op beding hebben geroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter plaats te laten vinden.